V případě vadného plnění má kupující následující práva:

  • Bude-li možné provést opravu vadného zboží, má kupující právo na opravu vadného zboží
  • Nebude-li oprava vadného zboží možná, má kupující právo na dodání náhradního bezvadného zboží

V případě jakékoliv reklamace vadného plnění je kupující povinen reklamaci učinit písemně, uvést, jaká vada jakého zboží je reklamována (buď popisem vady nebo popisem jejích projevů) a zároveň s reklamací zaslat reklamované zboží prodávajícímu. Pokud tak neučiní, žádné z práv z vadného plnění mu nenáleží. Veškeré vady, zjevné i skryté, může kupující reklamovat nejpozději do 24 měsíců ode dne dodání zboží, a neučiní-li tak, žádné z práv z vadného plnění mu nenáleží.

Práva kupujícího z vadného plnění platí jak pro případy, kdy vadné plnění bude podstatným porušením kupní smlouvy, tak pro případy, kdy se bude jednat o porušení nepodstatné.

 V ostatním se práva a povinnosti stran z vadného plnění řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

 

Reklamační protokol pro sortiment Wabco naleznete zde:

Reklamační protokol pro sortiment KNORR BREMSE naleznete zde: