1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu na adrese www.wabco-dily.cz je společnost IMPS a.s., se sídlem Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 46345931, sp. zn. B 710 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající“). Tato společnost je nadále v těchto všeobecných obchodních podmínkách nazývána „prodávající“.

1.2. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a upravují vzájemná práva prodávajícího a kupujícího. Kupní smlouva bude uzavírána prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) na webové stránce na internetové adrese www.wabco-díly.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní internetového obchodu“).

1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahuji pouze na případy, kdy kupujícím je podnikatel, který kupní smlouvu uzavírá při své podnikatelské činnosti. Prodávající prostřednictvím shora uvedeného internetového obchodu neuzavírá žádné smlouvy se spotřebiteli.

2. Uživatelský účet

2.1. Kupující je povinen zřídit si uživatelský účet, a po zřízení uživatelského účtu bude oprávněn přistupovat do svého uživatelského rozhraní, prostřednictvím kterého lze objednávat zboží nabízené v internetovém obchodě. Veškeré údaje vyžadovanéke zřízení uživatelského účtu je kupující povinen vyplnit pravdivě a úplně, a v případě jakékoliv změny údajů je kupující povinen neprodleně, nejpozději do 24 hodin, provést jejich aktualizaci. Uživatelský účet bude kupujícímu přístupný po správném zadání uživatelského jména a hesla.

2.2. Uživatelský účet bude kupujícímu na základě jeho registrace zřízen poté, co prodávající bude s jeho zřízením souhlasit. Na zřízení uživatelského účtu kupujícího není právní nárok.

2.3. Jakákoliv kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím na základě objednávky učiněné prostřednictvím uživatelského účtu kupujícího je smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je povinen přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a žádné takové zneužití nezakládá neplatnost kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím objednávky zaslané z uživatelského účtu kupujícího, ani právo kupujícího od takové smlouvy odstoupit nebo neplnit své povinnosti z této smlouvy. 

2.4. Prodávající není povinen zajistit, aby byl uživatelský účet kupujícího nepřetržitě funkční, a dočasná odůvodněná nefunkčnost uživatelského účtu kupujícího (například z důvodu nefunkčnosti či údržby softwaru a hardwaru prodávajícího či třetích osob) nezakládá porušení žádné kupní smlouvy ani žádné jiné povinnosti prodávajícím.

2.5. Jakákoliv objednávka kupujícího prostřednictvím internetového obchodu podléhá přijetí ze strany prodávajícího, a bez tohoto přijetí nedojde k uzavření kupní smlouvy; ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K přijetí objednávky kupujícího prodávajícím dojde zasláním potvrzovacího e-mailu kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, a přijetím objednávky kupujícího prodávajícím je kupní smlouva uzavřena. V případě, že prodávající objednávku kupujícího nepřijme, zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce oznámení o tom, že objednávka nebyla přijata. Kupující bere na vědomí, že kupní smlouva bude uzavřena s použitím komunikačních prostředků na dálku, a výslovně s tímto způsobem uzavírání kupní smlouvy souhlasí, přičemž své náklady spojené s tímto způsobem uzavírání smlouvy si ponese sám (zejména náklady na internetové připojení).

2.6. Prodávající může kupujícímu jeho uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, nebo pokud kupující umožní využívat svůj uživatelský účet třetí osobě. 

3. Uzavírání kupních smluv, kupní cena

3.1. Prodávající je povinen na webové rozhraní internetového obchodu uvádět informace o specifikaci zboží a kupní cenu s členěním na kupní cenu bez DPH, DPH a kupní cenu vč. DPH; prodávající je plátcem DPH. Náklady na přepravu zboží nejsou součástí kupní ceny a budou v rámci činění objednávky specifikovány samostatně. 

3.2. Kupní cena každého zboží je platná pro objednávky učiněné kupujícím v okamžiku, kdy byla kupní cena u daného zboží na webovém rozhraní internetového obchodu uvedena.

3.3.Objednání zboží učiní kupující vyplněním formuláře objednávky na webovém rozhraní internetového obchodu, který obsahuje zejména následující údaje:

  • Specifikace objednávaného zboží (vložením zboží do nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu)
  • Specifikace platby kupní ceny
  • Specifikace doručení zboží kupujícímu

3.4. Odesláním formuláře objednávky dle bodu 3.3. tohoto čl. 3. je objednávka kupujícího dokončena. Před dokončením objednávky bude mít kupující možnost provést úplnou kontrolu údajů objednávky a jejich změnu.

 3.5. Kupní cenu, náklady na přepravu zboží a jakékoliv další případné platby související s kupní smlouvou může kupující hradit následovně:

  • platba kartou,
  • platba převodem,
  • platba v hotovosti při převzetí zboží,
  • platba na fakturu.

Prodávající má právo umožnit jednotlivým kupujícím jen některé ze shora uvedených způsobů úhrady, zejména je oprávněn neumožnit platbu na fakturu a platbu na dobírku kupujícím, kteří nemají dostatečnou nákupní historii u prodávajícího, nebo kteří se v minulosti ocitli v prodlení s plněním svých povinností vůči prodávajícímu, či v jiných odůvodněných případech.

3.6. Kupní cena je v případě platby v hotovosti či platby na dobírku splatná při převzetí zboží kupujícím. V případě platby kupní ceny na fakturu bude splatnost fakturované částky činit 14 dnů ode dne vystavení faktury.

4. Přeprava a dodání zboží, vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží

4.1. Kupující je povinen převzetí zboží písemně potvrdit, a to v okamžiku převzetí zboží, buď přímo prodávajícímu nebo dopravci.

 4.2. Pokud bude kupující v prodlení s převzetím zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v důsledku takového prodlení vzniknou.

4.3. Kupující je povinen při převzetí zboží provést kontrolu neporušenosti obalu zboží, a pokud obal bude porušen, neprodleně takové porušení vyznačit na dokladu o převzetí zboží; v opačném případě nemůže kupující uplatňovat žádná práva z porušení obalu zboží.  

4.4. Kupující se stává vlastníkem zboží okamžikem úhrady celé kupní ceny zboží včetně nákladů na přepravu.

4.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu.

5. Vady plnění

5.1. V případě vadného plnění má kupující následující práva:

  • Bude-li možné provést opravu vadného zboží, má kupující právo na opravu vadného zboží
  • Nebude-li oprava vadného zboží možná, má kupující právo na dodání náhradního bezvadného zboží

V případě jakékoliv reklamace vadného plnění je kupující povinen reklamaci učinit písemně, uvést, jaká vada, jakého zboží je reklamována (buď popisem vady nebo popisem jejích projevů) a zároveň s reklamací zaslat reklamované zboží prodávajícímu. Pokud tak neučiní, žádné z práv z vadného plnění mu nenáleží. Veškeré vady, zjevné i skryté, může kupující reklamovat nejpozději do 24 měsíců ode dne dodání zboží, a neučiní-li tak, žádné z práv z vadného plnění mu nenáleží.

5.2. Práva kupujícího z vadného plnění dle odst. 5.1. tohoto čl. 5. platí jak pro případy, kdy vadné plnění bude podstatným porušením kupní smlouvy, tak pro případy, kdy se bude jednat o porušení nepodstatné.

 5.3. V ostatním se práva a povinnosti stran z vadného plnění řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

6. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

6.1. Zpracování osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, případně kontaktních osob kupujícího, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).  

 6.2. Kupující poskytuje ke zpracování své osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa případně adresy sídla či doručovací, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to pro účely výkonu práv a plnění povinností z kupní smlouvy včetně vedení uživatelského účtu. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v příloze k těmto VOP.

6.3. Při vytvoření uživatelského účtu kupující uděluje samostatně souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu výhradně pro účely vytvoření a vedení uživatelského účtu umožňujícího využívat internetový obchod prodávajícího. Tento souhlas lze odvolat žádostí o zrušení uživatelského účtu odeslanou na adresu martin.kubik@imps.cz, na jejímž základě bude uživatelský účet zrušen.

6.4. Prodávající může zasílat kupujícímu zprávy s novinkami a obchodními nabídkami vztahujícími se k dříve uzavřeným obchodům, avšak kupující může kdykoli přistoupit k odhlášení příjmu takových zpráv, a to prostřednictvím odkazu umístěného ve zprávě, případně e-mailem s vyjádřením odmítnutí zaslaným na adresu martin.kubik@imps.cz. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím přílohy k těmto VOP.

6.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

6.6. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že případný udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího IMPS a.s., Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu martin.kubik@imps.cz

6.7. Prodávající na webových stránkách internetového obchodu www.wabco-dily.cz zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. V případě souhlasu návštěvníka uděleného prostřednictvím samostatné lišty obsahující příslušné právní informace také pro marketing. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Veškeré kupní smlouvy se řídí právem České republiky.

7.2. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 12. 2020

7.3. Tyto VOP jsou účinné pro všechny kupní smlouvy uzavřené na základě objednávek kupujícího došlých prodávajícímu v době účinnosti těchto VOP. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, tato změna je však platná jen pro kupní smlouvy uzavřené na základě objednávek kupujícího došlých prodávajícímu po účinnosti nových VOP.

7.4. Jakákoliv individuální ujednání mezi prodávajícím a kupujícím mají před zněním těchto VOP přednost.